Įstaigos teisinė forma

Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Darželio adresas: Taikos pr. 53, LT-91152 Klaipėda
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190426118
Tel. (8 46)  38 35 70, 49 49 62
Darželio tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla
Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla
Mokymo kalba: lietuvių
Mokymo forma: dieninė
Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas 188691433,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuvos Respublika
Veiklos sritis: švietimas, kodas 80.10.00.
Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ugdymas, kodas 80.10.10.
 
Įstaigos darbo laikas:
I–V – 7.30–18.00 val.
 

 

Fiksavimas-herbas

VIZIJA IR MISIJA 

              Vizija – aukštos pedagoginės kultūros edukacinė ikimokyklinė įstaiga, vaikui ir šeimai teikianti kokybiškas ir visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, tenkinanti ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikius.

              Misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikines, tėvų poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas, puoselėti vaiko kaip asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo(si) sąlygas, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

              Tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje.

              Uždaviniai:

  1. Sudaryti vaikui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.

  2. Tobulinti vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.

  3. Turtinti tinkamai sumodeliuotą aplinką, skatinančią vaikų judėjimo aktyvumą.

  4. Puoselėti įstaigos, šeimos ir socialinių partnerių bendruomeniškumą.

  5. Efektyviai išnaudoti pedagogų intelektinį potencialą, kelti motyvaciją.