Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė – Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

                     Zita Žemgulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja     

                     Jolanta Pabarčienė, logopedė

                      Dovilė Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

                      Dijana Lukoševičienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja

                      Žaneta Kozlova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė               

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Vertinimas – tai įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas; tai tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu įstaigos bendruomenės nariai analizuoja įstaigos veiklos kokybę. Įsivertinimas įstaigoje yra planinga veikla. Duomenys renkami ieškant atsakymo į klausimus, susijusius su ugdytinių pažangos ir pasiekimų, įstaigos veiklos, atskirų jos aspektų kokybe, įgyvendinamų programų ir projektų sėkme.

Grupės pirmininkė – Dalia Jonaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:

Sandra Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nijolė Venckūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Laima Simonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Tarybos pirmininkė – Vijoleta Kabanova, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

                      Giedrė Pašakinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                      Margarita Izabelė Monkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                      Daiva Domantienė, raštinės administratorė

                      Regina Palekienė, auklėtojo padėjėja

                      Tėvų tarybos atstovas                   

TĖVŲ TARYBA teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais, analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas, dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Klevelis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Metodinės tarybos pirmininkė – Diana Margelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

                      Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                      Virginija Veizbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                      Eglė Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

                      Giedrė Pašakinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                      Nijolė Venckūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                      Asta Stankaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

Tarybos pirmininkė – Eglė Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

                      Rita Macijauskienė, meninio ugdymo mokytoja

                      Emilija Matulevičienė, auklėtojo padėjėja