Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkas – Birutė Šakalinienė, direktorė

Nariai:

                      Jolanta Pabarčienė, logopedė

                      Diana Margelienė, auklėtoja

                      Agnė Jaraminienė, auklėtoja

                      Dalia Jonaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

                      Žaneta Kozlova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

ĮSTAIGOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Vertinimas – tai įrodymų surinkimo procesas ir sprendimo dėl jų priėmimas; tai tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu įstaigos bendruomenės nariai analizuoja įstaigos veiklos kokybę. Įsivertinimas įstaigoje yra planinga veikla. Duomenys renkami ieškant atsakymo į klausimus, susijusius su ugdytinių pažangos ir pasiekimų, įstaigos veiklos, atskirų jos aspektų kokybe, įgyvendinamų programų ir projektų sėkme.

Pirmininkas – Vijoleta Kabanova, auklėtoja

Nariai:

Inesa Izotova, auklėtoja

Margarita Izabelė Monkevičienė, auklėtoja

Birutė Diržininkienė, auklėtoja

Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkas – Agnė Jaraminienė, auklėtoja

Nariai:

                      Dalia Jonaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

                      Dijana Lukoševičienė, auklėtoja

                      Jūratė Baužienė, direktoriaus pavaduotoja 

                      Rasa Moreikienė, auklėtojos padėjėja

                      Dalia Mikužienė, sandėlininkė

                      Raimonda Ūsienė, tėvų tarybos atstovė                   

TĖVŲ TARYBA teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais, analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas, dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose.

Pirmininkas –  Justina Eitutavičienė, „Boružėlių“ gr.

Sekretorius – Andrius Vaitiekūnas, „Drugelių“ gr.

Nariai:

Natalija Čerkasova, „Žvirbliukų“ gr.

Erika Statkienė, „Skruzdėliukų“ gr.

Ilona Bertašienė, „Pelėdžiukų“ gr.

Viktorija Zubienė, „Varliukų“ gr.

Onutė Beniušė, "Spindulėlių" gr.

Anatolij Solovjov, „Voveriukų“ gr.

Rasa Deimantė Vembutienė, „Sraigiukų“ gr.

Lina Černeckienė, „Kiškučių“ gr.

Agnė Jakienė, „Bitučių“ gr.

Dalia Juškevičienė, „Pabaldukų“ gr.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Klevelis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Klevelis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkas – Diana Margelienė, auklėtoja

Nariai:

                      Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                      Virginija Veizbonienė, auklėtoja

                      Eglė Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

                      Giedrė Pašakinskienė, auklėtoja

                      Nijolė Venckūnienė, auklėtoja

                      Asta Stankaitienė, auklėtoja

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

Pirmininkas – Eglė Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:

                      Inesa Izotova, auklėtoja

                      Jolanta Vaičiūnienė, auklėtojos padėjėja