Dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2018 METŲ LAPKRIČIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2018 METŲ SPALIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                  parsisiųsti adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe. PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe. PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                    parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" DIREKTORIAUS 2018-01-11 ĮSAKYMAS NR. V-7 "DĖL KLAIPĖDOS L.-D. „KLEVELIS"  2018 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO"

                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2018 METŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS (KPŠKC IR KU TSI)

                                                                                                                      parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

                                                                                                                                   parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                        parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                                                                          

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ STRATEGINIS PLANAS 2016–2018 M. 

                                                                                                                                parsisiųsti Adobe.PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                                                                                                                 parsisiųsti Adobe.PDF formatu                                                                                                          

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMAS NR. T2-352 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS  

                                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu              

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMAS NR. T2-212 (2015-12-22 NR.T2-352 NAUJA REDAKCIJA) DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

                                                                                                                                                               parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, NAUJA REDAKCIJA 2016-11-24 NR. T2-282

                                                                                                                                                  parsisiųsti Adobe.PDF formatu

ATLYGINIMAS UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. (2016-05-26, T2-143)

                                                                                                             parsisiųsti RAR formatu