Posėdžiai ir susitikimai

Gegužės 15 d., 10.00 val. – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Gegužės 15 d., 13.00 val. – Darbo tarybos posėdis. Darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai, darbo laiko organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo ypatumai

Gegužės 22 d., 17.00 val. – Tėvų tarybos posėdis. Įstaigos darbas vasaros metu. Naujų, estetiškų, funkcionalių edukacinių erdvių įrengimas lauke

Gegužės 27 d., 13.00 val. – Metodinės tarybos posėdis. Apskrito stalo diskusija ,,Vaikų pasiekimų vertinimas ir tėvų įtraukimas į pasiekimų vertinimą“. Tyrimo ,,Mokytojų ir tėvų dermė atliekant vaiko vertinimo procedūras“ aptarimas

Gegužės 30 d., 11.00 val. – direkcinis pasitarimas. Grupių komplektavimas 2019–2020 m. m. Darbuotojų atostogų grafiko derinimas. Vasaros darbų numatymas

Gegužės 30 d., 13.00 val. – Vaiko gerovės komisijos posėdis. Ugdytinių, mokomų pagal individualius ugdymo planus, rezultatų aptarimas ir rekomendacijų pedagogams parengimas. Vaikų brandumo ir rekomendacijų mokyklai įvertinimo aptarimas priešmokyklinio ugdymo grupėse