Posėdžiai ir susitikimai

Vasario 5 d., 14.00 val. – susitikimas dėl bendradarbiavimo efektyvinimo dirbant su policijos pareigūnais bei vaiko teisių apsaugos specialistais.         

Vasario 15 d., 10.30 val. – Įstaigos tarybos posėdis. Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas 2018 metais. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 2019 metų veiklos plano aptarimas. Supažindinimas su 2019 metų biudžetu pagal finansavimo šaltinius.    

Vasario 19 d., 13.00 val. – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas            

Vasario 20 d., 17.00 val. – Tėvų tarybos posėdis. Supažindinimas su 2019 metų veiklos planu. Paramos lėšų panaudojimo ataskaita.     

Vasario 25 d., 13.00 val. – Metodinės tarybos posėdis. Inovatyvių ugdymo metodų taikymo galimybių sklaida (,,Pedagogas.lt“). Metodinių dienų su soc. partneriais organizavimo galimybės. Tęstinio projekto ,,Žaidžiu muziką“ pristatymas.