Posėdžiai ir susitikimai

Balandžio 8 d., 13.00 val. – Mokytojų tarybos posėdis. Ugdomieji projektai – vienas iš efektyviausių vaikų ugdymo metodų. Interaktyvaus projekto ,,Mažieji išradėjai“ pristatymas

Balandžio 10 d., 13.00 val. – Įstaigos tarybos posėdis. Materialinės bazės ir saugios ugdymo(si) aplinkos gerinimas. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu aptarimas

Balandžio 17 d., 10.00 val. – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas

Balandžio 25 d., 13.00 val. – Atestacijos komisijos posėdis. Prašymų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai svarstymas. Supažindinimas su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos perspektyvine 2019-2021 metų programa

Balandžio 30 d., 11.00 val. – direkcinis pasitarimas. Bendruomenės įtraukimas į projektą – naujos, netradicinės edukacinės erdvės lauke